fbpx

Algemene Verhuurvoorwaarden

1ste) Zowel de huurder als de verhuurder van de boot handelen in goed vertrouwen.

2de) In het geval dat de huurder één van deze voorwaarden niet nakomt, zal dit contract nietig worden verklaard en verliest de huurder al zijn aanbetalingen.

3de) Dit contract is pas geldig nadat de verhuurder de betaling van het overeengekomen reserveringsbedrag heeft ontvangen en op voorwaarde dat deze betaling is voldaan voor de datum zoals genoemd in dit contract.

4de) Voordat de overdracht van de boot plaats vindt , moet de verhuurder de totale prijs van de verhuur hebben ontvangen, alsmede de bijbehorende borg. De betaling van de huur geschieden via overschrijving op de in het contract genoemde bankrekening, contant of met kredietkaart.

5de) Annuleren

Tot 1 maand voor de huurdatum. Terugbetaling van 100 % van de waarborg, verminderd met de verwerkingskosten van 30 €.

Vanaf 1 maand tot 15 dagen voor de huurdatum. 50% restitutie.

Minder dan 15 dagen voor de huurdatum. GEEN terugbetaling van de borg.

6de) De verhuurder is verplicht om de boot schoon en in perfecte staat af te leveren op de afgesproken plaats, datum en tijd. In geval van overmacht (force majeure), maar ook een defect van de boot, dient de verhuurder de huurder hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen en het mogelijke te doen om het probleem op te lossen en/of een andere boot te vinden in een soortgelijke categorie. Mocht de verhuurder niet aan de afgesproken voorwaarden kunnen voldoen, zal hij de huurder de reserveringskosten terugbetalen, die er vervolgens mee instemt geen wettelijke claim in te dienen.

7de) De huurder is verplicht om gedurende de verhuurperiode een mobiele telefoon bij zich te dragen.

8th) De verhuurder behoudt zich het recht voor om het vertrek van de boot te annuleren als gevolg van tegenslagen, zoals ongunstige weersomstandigheden of iets soortgelijks. Als deze omstandigheden de huurder dwingen om zijn aanvankelijke vertrektijden uit te stellen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op prijsverlaging of verlenging van de huur tenzij beide partijen anders zijn overeengekomen.

9de) Bij de levering van de boot ontvangt de huurder een gedetailleerde inventarisatie van de bijbehorende accessoires.De huurder zal ook een kopie overhandigd krijgen van de verzekeringspolis van de boot.

10de) De huurder zal naar goed zeemanschap, dus volgens de regels van de scheepvaart, gebruik maken van en zorgdragen voor de boot en de boottoebehoren en zal het mogelijke doen om verlies, ongelukken en storingen te voorkomen. De verhuurder zal de huurder informeren over ondiepe gedeelten langs de lokale kust en de bijzonderheden welke op de achterkant beschreven staan met betrekking tot de navigatie in het Serra Gelada natuurpark.

11de) Als de verhuurder ziet dat de bestuurder van de boot gevaarlijke manoeuvres uithaalt en/of zijn onervarenheid laat zien gedurende de huurperiode, mag de verhuurder het contract annuleren.

12de) De boot is verzekerd via de maatschappij FIATC, waarmee de schade aan de boot is gedekt, alsmede de inzittenden en een derde partij waarvan de beperkingen zijn opgenomen in de algemene en speciale voorwaarden van de verzekeringspolis.

13de) In geval van een ongeluk of storing, dient de huurder de verhuurder zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte te stellen. Als hij hier niet toe in staat is en onmiddellijke actie vereist is, moet hij handelen naar goed zeewaardig gebruik: denkend aan de veiligheid van alle inzittenden en de boot. Als de fout niet is veroorzaakt door wangebruik van de boot en het niet snel kan worden opgelost, zal de verhuurder een proportioneel deel van de verhuur vergoeden. In dit geval heeft de huurder niet het recht om een schadevergoeding te eisen. De verhuurder zal echter al het mogelijke doen een andere boot voor de huurder te vinden om de huurperiode mee door te laten gaan.

16de) De borg die de verhuurder vooraf heeft ontvangen, dient voor de vergoeding van alle geleden schade, verlies of diefstal van voorwerpen die niet door de verzekering worden gedekt of zijn veroorzaakt door het te laat terugbrengen van de boot. Maar mocht het geldbedrag voor alle bovengenoemde zaken hoger zijn dan het borgbedrag, is de huurder verplicht het verschil te betalen. De borg zal worden teruggegeven nadat de staat, de inventaris en, indien noodzakelijk, de reparaties van de boot zijn gecontroleerd.

17de)  Wanneer de boot op het afgesproken tijdstip wordt teruggebracht, dienen de bemanningsleden en hun bagage van boord te zijn, zodat de boot beoordeeld kan worden door de verhuurder. Beide partijen zullen het beoordelingsdocument ondertekenen, zowel in overeenstemming en als er mogelijk zorgen zijn ontstaan. Mochten er enige discrepanties zijn, zal de verhuurder het borgbedrag inhouden totdat de kwestie is opgelost.

18de) De boot zal helemaal schoon worden opgeleverd. De huurder dient de boot in dezelfde staat te retourneren of € 30.- aan schoonmaakkosten te betalen.

19de) Brandstofkosten en aanmeren in andere havens dan Marina Greenwich Altea zijn voor rekening van de huurder.

20de) Het is ten strengste verboden om wapens, verdovende middelen, smokkelwaar, goederen en dieren aan boord te vervoeren, alsmede te participeren in regatta’s, commerciële visserij en elke andere activiteit die bij wet verboden is.

21ste) Uitbesteding van de boot aan derden of onderverhuur is niet toegestaan.

Elke boete of dwangsom die door de verhuurder is ontvangen en verwijst naar het gebruik van de boot gedurende de huurperiode, komt financieel ten laste van de huurder.

23ste) Voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie en uitvoering van dit contract, zien beide partijen af van elke jurisdictie waar zij mogelijk recht op hebben en richten zich nadrukkelijk tot de gerechtelijke bevoegdheid van de rechtbanken en tribunalen van Denia en anderen superieur in jurisdictie.